Ryczałt z najmu prywatnego

Limit dwóch milionów euro przychodu a najem prywatny.

Zgodnie z  art. 6 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym  od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz. U. z  2022 r. poz. 2540 z późn. zm.) mamy dwa rodzaje przychodów podlegających opodatkowaniu ryczałtem:

  1. art. 6 ust. 1 – z pozarolniczej działalności gospodarczej,
  2. art. 6 ust. 1a – z tzw. najmu prywatnego.

Art.  6.  [Przychody podlegające opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych]

1. Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym, z zastrzeżeniem ust. 1e i 1f, w tym również gdy działalność ta jest prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku lub spółki jawnej osób fizycznych, zwanych dalej „spółką”. Do przychodów przedsiębiorstwa w spadku nie stosuje się przepisu art. 12 ust. 10a.

1a. Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym. Dla ustalenia wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tych tytułów stosuje się przepisy art. 11 ust. 2-2b ustawy o podatku dochodowym.

(art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym odnosi się do źródeł przychodu takich jak: najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą).

Limit dwóch milionów euro wynika z art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r.
o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i zgodnie z tym przepisem, podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli między innymi w roku poprzedzającym rok podatkowy:

a)uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro, lub

b)uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 2 000 000 euro.

Wskazując na limit dwóch milionów euro ustawodawca odwołał się do przychodów z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, czyli do przychodów z działalności gospodarczej. To oznacza, przy stosowaniu interpretacji a contrario, że limit ten nie dotyczy przychodów z art. 6 ust. 1a w/w ustawy. Nie ma zatem zastosowania do przychodu z tzw. najmu prywatnego.

****

Interesuje Ciebie inny temat? Propozycje prosimy przesyłać na maila: porady@kancelariapiatak.pl,

Streszczenie artykułu w formie video umieszczone zostało na stronie:

https://www.facebook.com/kancelariapiatak

#kancelariapiatak

#ustka

#slupsk

#słupsk

Ewa Piątak

Doradca Podatkowy (nr wpisu 10570)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *