Zakaz fotografowania miejsc publicznych

Podstawa prawna?

Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (t.j. Dz. U. poz. 2305 z późn. zm.).

Art.  616a. 

1. Zakazuje się, bez zezwolenia, fotografowania, filmowania lub utrwalania w inny sposób obrazu lub wizerunku:

1) obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa lub obronności państwa, obiektów resortu obrony narodowej nieuznanych za obiekty szczególnie ważne dla bezpieczeństwa lub obronności państwa, obiektów infrastruktury krytycznej, jeżeli zostały oznaczone znakiem graficznym wyrażającym ten zakaz, zwanym dalej „znakiem zakazu fotografowania”;

2) osób lub ruchomości znajdujących się w obiektach, o których mowa w pkt 1.

Czym są obiekty szczególnie ważne dla bezpieczeństwa lub obronności państwa?

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie  obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa lub obronności państwa  oraz ich szczególnej ochrony (Dz. U. poz. 880).

Rodzajami obiektów, które Rada Ministrów uznaje za szczególnie ważne dla bezpieczeństwa lub obronności państwa, są:

1) obiekty, w których produkuje się, remontuje i magazynuje uzbrojenie, sprzęt wojskowy oraz środki bojowe, a także obiekty, w których są prowadzone prace naukowo-badawcze lub konstruktorskie w zakresie produkcji na potrzeby bezpieczeństwa lub obronności państwa;

2)  magazyny, w których są przechowywane rezerwy strategiczne; magazyny ropy naftowej i paliw o pojemności powyżej 100 tys. m3, w których są przechowywane zapasy interwencyjne; magazyny, w których są przechowywane zapasy obowiązkowe gazu ziemnego; kluczowe elementy infrastruktury przesyłowej ropy naftowej, paliw i gazu ziemnego oraz instalacje skroplonego gazu ziemnego, a także dyspozycje mocy, stacje elektroenergetyczne o strategicznym znaczeniu dla krajowego systemu elektroenergetycznego;

3) obiekty stanowiące siedzibę urzędu obsługującego Ministra Obrony Narodowej oraz obiekty jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych;

4)  mosty, wiadukty i tunele, które znajdują się w ciągu dróg o znaczeniu obronnym;

5) mosty, wiadukty i tunele, które znajdują się w ciągu linii kolejowych o znaczeniu obronnym;

6) centrum zarządzania ruchem lotniczym oraz obiekty niezbędne do realizacji zadań w zakresie zapewniania służb żeglugi powietrznej, a także lotniska wyznaczone do startów i lądowań statków powietrznych w ruchu międzynarodowym, zgodnie z art. 73 ust 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1970, z 2021 r. poz. 784, 847 i 1898 oraz z 2022 r. poz. 655);

7) porty morskie o znaczeniu obronnym;

8) śródlądowe przeprawy wodne o znaczeniu obronnym;

9) obiekty infrastruktury łączności, w tym obiekty operatorów pocztowych i przedsiębiorców telekomunikacyjnych, przeznaczone do realizacji zadań na rzecz bezpieczeństwa lub obronności państwa;

10) centralny ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej;

11) zapory wodne i inne urządzenia hydrotechniczne, których awaria może spowodować zatopienie terenów o powierzchni powyżej 500 km2 albo obszaru o mniejszej powierzchni, na którym znajdują się obiekty uznane za szczególnie ważne dla bezpieczeństwa lub obronności państwa;

12) obiekty jednostek organizacyjnych Agencji Wywiadu;

13) obiekty Narodowego Banku Polskiego oraz Banku Gospodarstwa Krajowego;

14) obiekty Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. oraz Mennicy Polskiej S.A.;

15) obiekty, w których wytwarza się, przetwarza, stosuje lub przechowuje materiały jądrowe oraz średnioaktywne lub wysokoaktywne odpady lub źródła promieniotwórcze;

16) obiekty organów i jednostek organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowanych;

17) obiekty jednostek organizacyjnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

18) obiekty jednostek organizacyjnych Centralnego Biura Antykorupcyjnego;

19) obiekty jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowanych;

20) obiekty mające bezpośredni związek z wydobywaniem: gazu ziemnego, ropy naftowej, węgla brunatnego i kamiennego, rud metali z wyjątkiem darniowych rud żelaza, rud pierwiastków rzadkich oraz pierwiastków promieniotwórczych, piasków formierskich i szklarskich oraz ziemi krzemionkowej;

21) obiekty, w których wytwarza się, przetwarza, stosuje lub przechowuje materiały stwarzające szczególne zagrożenie wybuchowe lub pożarowe;

22) obiekty, w których prowadzi się działalność z wykorzystaniem toksycznych związków chemicznych i ich prekursorów, a także środków biologicznych, mikrobiologicznych, mikroorganizmów, toksyn i innych substancji wywołujących choroby u ludzi lub zwierząt – zlokalizowane w miejscowościach powyżej 20 tys. mieszkańców;

23) elektrownie i elektrociepłownie zawodowe, z wyjątkiem elektrowni jądrowych, których produkcja energii jest przekazywana do wspólnej sieci elektroenergetycznej lub stacje elektroenergetyczne należące do operatorów systemów dystrybucyjnych;

24) inne obiekty będące we właściwości organów administracji rządowej, organów jednostek samorządu terytorialnego, instytucji państwowych oraz przedsiębiorców lub innych jednostek organizacyjnych, których zniszczenie lub uszkodzenie może stanowić zagrożenie w znacznych rozmiarach dla życia i zdrowia ludzi, dziedzictwa narodowego, środowiska albo spowodować poważne straty materialne lub zakłócić funkcjonowanie państwa.

Zawsze decyduje tabliczka

Obiekty objęte zakazem oznacza się znakiem zakazu fotografowania w sposób i w miejscach zapewniających widoczność tych znaków dla osób postronnych.

Sankcja?

Art.  683a. 

1. Kto bez zezwolenia fotografuje, filmuje lub utrwala w inny sposób obraz obiektu, o którym mowa w art. 616a, oznaczonego znakiem zakazu fotografowania, albo wizerunek osoby lub ruchomości znajdującej się w takim obiekcie,

podlega karze aresztu albo grzywny.

2. W razie popełnienia wykroczenia określonego w ust. 1 można orzec przepadek przedmiotów pochodzących z tego wykroczenia oraz służących do popełnienia wykroczenia, choćby nie stanowiły własności sprawcy.

Wnioski ?

Założenie słuszne, jednak regulacja nie jest dopracowana.

In dubio pro reo, czyli w razie wątpliwości na korzyść oskarżonego.

A co gdy tabliczka nie była widoczna z miejsca robienia zdjęcia? Budynek stanowił tło znajdujące się na drugim planie? W jaki sposób orzec przepadek serwera (chmury), na którym umieszczone zostanie zdjęcie? W jaki sposób podejść do portretu samej osoby, która znajdowała się na moście znajdującym się w ciągu dróg o znaczeniu obronnym? Czy przed każdym zdjęciem krajobrazu z mostem lub wiaduktem w tle musimy sprawdzić obiekt z każdej strony, czy nie ma na nim tabliczki? I co w końcu z ogólnie dostępnymi w Internecie wizualizacjami dróg i ulic? Czy obiekty mają być zakrywane tak samo jak twarze przechodniów?

Na obecnym etapie można jedynie spekulować. W takich sytuacjach najlepszą wykładnią jest praktyka. Musimy poczekać na pierwsze znaki z zakazem fotografowania. Do tego czasu cieszmy się otoczeniem i uwieczniajmy go naszymi aparatami.

Przede wszystkim nie jest tak, że już w tej chwili musimy obawiać się grzywien i orzekania przepadku aparatów.

****

Interesuje Ciebie inny temat? Propozycje prosimy przesyłać na maila: porady@kancelariapiatak.pl,

Zapraszamy na stronę:

https://www.facebook.com/kancelariapiatak

#kancelariapiatak

#ustka

#slupsk

#słupsk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *